Vitex Software's Ease Html

Container extends Sand implements Embedable Uses Glue

Interfaces, Classes and Traits

Embedable

Table of Contents

$drawStatus  : bool
Byla jiz stranka vykreslena.
$libVersion  : string
Library version
$pageParts  : array
Pole objektů a fragmentů k vykreslení.
$finalized  : bool
Is class finalized ? Prošel už objekt finalizací ?
$embedName  : string|null
__construct()  : mixed
Kontejner, který může obsahovat vložené objekty, které se vykreslí.
__toString()  : string
Render Obect (and its contents) as string.
addAsFirst()  : mixed
Vloží jako první element do objektu.
addItem()  : mixed
Include next element into current object.
addItemCustom()  : mixed
Vloží další element do objektu.
addItems()  : mixed
Insert an array of elemnts Vloží pole elementů.
addNextTo()  : Embedable|string
Vloží další element za stávající.
addToLastItem()  : Container|null
Přidá položku do poslední vložené položky.
afterAdd()  : mixed
Method executed after adding object into new one
draw()  : mixed
Recursive draw object and its contents
drawAllContents()  : mixed
Projde rekurzivně všechny vložené objekty a zavolá jeich draw().
drawIfNotDrawn()  : mixed
Vykresli se, pokud již tak nebylo učiněno.
embedablize()  : Embedable
Always return Embedable item
emptyContents()  : mixed
Vyprázní obsah objektu.
finalize()  : mixed
Method executed before rendering
getContents()  : mixed
Contentets
getFirstPart()  : mixed
Vrací první vloženou položku.
getItemsCount()  : int
Vrací počet vložených položek.
getRendered()  : string
Vrací rendrovaný obsah objektů.
isEmpty()  : bool
Je element prázdný ?
isFinalized()  : bool
Vrací stav návěští finalizace části.
lastItem()  : Brick|mixed
Vrací odkaz na poslední vloženou položku.
setEmbedName()  : bool
Notify component about its embed name
setFinalized()  : mixed
Set label of parts finalized.
suicide()  : mixed
Umožní již vloženému objektu se odstranit ze stromu k vykreslení.

Properties

$drawStatus

Byla jiz stranka vykreslena.

public bool $drawStatus = false

$libVersion

Library version

public static string $libVersion = 1.0

$pageParts

Pole objektů a fragmentů k vykreslení.

public array $pageParts = []

Array of objects and fragments to draw

$finalized

Is class finalized ? Prošel už objekt finalizací ?

protected bool $finalized = false

$embedName

private string|null $embedName = null

Methods

__construct()

Kontejner, který může obsahovat vložené objekty, které se vykreslí.

public __construct([Embedable|string $initialContent = null ]) : mixed
Parameters
$initialContent : Embedable|string = null

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

Return values
mixed

__toString()

Render Obect (and its contents) as string.

public __toString() : string
Return values
string

addAsFirst()

Vloží jako první element do objektu.

public addAsFirst(mixed $pageItem[, string $pageItemName = null ]) : mixed
Parameters
$pageItem : mixed

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

$pageItemName : string = null

Pod tímto jménem je objekt vkládán do stromu

Return values
mixed

Odkaz na vložený objekt

addItem()

Include next element into current object.

public addItem(Embedable|string $pageItem) : mixed
Parameters
$pageItem : Embedable|string

value or EaseClass with draw() method

Return values
mixed

Pointer to included object

addItemCustom()

Vloží další element do objektu.

public static addItemCustom(Embedable|string $pageItem, Embedable $context) : mixed
Parameters
$pageItem : Embedable|string

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

$context : Embedable

Objekt do nějž jsou prvky/položky vkládány

Return values
mixed

Odkaz na vložený objekt

addItems()

Insert an array of elemnts Vloží pole elementů.

public addItems(array $itemsArray) : mixed
Parameters
$itemsArray : array

pole hodnot nebo EaseObjektů s metodou draw()

Return values
mixed

addNextTo()

Vloží další element za stávající.

public addNextTo(mixed $pageItem) : Embedable|string
Parameters
$pageItem : mixed

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

Return values
Embedable|string

Odkaz na vložený objekt

addToLastItem()

Přidá položku do poslední vložené položky.

public addToLastItem(object $pageItem) : Container|null
Parameters
$pageItem : object

hodnota nebo EaseObjekt s metodou draw()

Return values
Container|null

success

afterAdd()

Method executed after adding object into new one

public afterAdd() : mixed
Return values
mixed

draw()

Recursive draw object and its contents

public draw() : mixed
Return values
mixed

drawAllContents()

Projde rekurzivně všechny vložené objekty a zavolá jeich draw().

public drawAllContents() : mixed
Return values
mixed

drawIfNotDrawn()

Vykresli se, pokud již tak nebylo učiněno.

public drawIfNotDrawn() : mixed

Draw contents not drawn yet.

Return values
mixed

embedablize()

Always return Embedable item

public static embedablize(mixed $item) : Embedable
Parameters
$item : mixed
Return values
Embedable

emptyContents()

Vyprázní obsah objektu.

public emptyContents() : mixed

Empty container contents

Return values
mixed

finalize()

Method executed before rendering

public finalize() : mixed
Return values
mixed

getContents()

Contentets

public getContents() : mixed
Return values
mixed

getFirstPart()

Vrací první vloženou položku.

public getFirstPart() : mixed
Return values
mixed

getItemsCount()

Vrací počet vložených položek.

public getItemsCount() : int

Obtain number of enclosed items in current or given object.

Return values
int

nuber of parts enclosed

getRendered()

Vrací rendrovaný obsah objektů.

public getRendered() : string
Return values
string

isEmpty()

Je element prázdný ?

public isEmpty() : bool
Return values
bool

prázdnost

isFinalized()

Vrací stav návěští finalizace části.

public isFinalized() : bool
Return values
bool

lastItem()

Vrací odkaz na poslední vloženou položku.

public lastItem() : Brick|mixed
Return values
Brick|mixed

setEmbedName()

Notify component about its embed name

public setEmbedName(string $embedName) : bool
Parameters
$embedName : string

parent::$pageParts[$embedName] == self

Return values
bool

success

setFinalized()

Set label of parts finalized.

public setFinalized([bool $flag = true ]) : mixed

Nastaví návěstí finalizace části.

Parameters
$flag : bool = true

příznak finalizace

Return values
mixed

suicide()

Umožní již vloženému objektu se odstranit ze stromu k vykreslení.

public suicide() : mixed
Return values
mixed

Search results