Documentation

SQL extends Molecule

Virtuálni třída pro práci s databází.

Tags
author

Vitex vitex@hippy.cz

Table of Contents

$connectionSettings  : array<string|int, mixed>
Nastavení vlastností přípojení.
$data  : array<string|int, mixed>
Pomocná proměnná pro datové operace.
$keyColumn  : string
Klíčový sloupeček pro SQL operace.
$lastInsertID  : int
Hodnota posledního voloženeho AutoIncrement sloupečku.
$lastMessage  : string
Poslední zpráva obdžená od SQL serveru.
$lastQuery  : string
Poslední vykonaná SQL Query.
$numRows  : string
Počet ovlivněných nebo vrácených řádek při $this->LastQuery.
$report  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující informace o základních paramatrech SQL přiopojení.
$result  : resource
SQL operation result handle.
$resultArray  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující výsledky posledního SQL příkazu.
$sqlLink  : resource
SQL Handle.
$status  : bool
Status připojení.
$tableName  : string
Název práve zpracovávané tabulky.
$tableStructure  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující strukturu SQL tabulky.
$connectAllreadyUP  : bool
Indikátor nastavení připojení - byly vykonány SET příkazy.
__construct()  : mixed
Obecný objekt databáze.
__destruct()  : mixed
Zavře databázové spojení.
__sleep()  : bool
Při serializaci vynuluje poslední Query.
arrayToSetQuery()  : string
z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).
connect()  : mixed
Připojení k databázi.
easeAddSlashes()  : string
Funkce pro defaultní slashování v celém frameworku.
getColumnComma()  : string
Vrací uvozovky pro označení sloupečků.
getInsertID()  : int
Id vrácené po INSERTu.
getLastError()  : string
Vrací chybovou zprávu SQL.
getlastInsertID()  : int
Poslední genrované ID.
getLastQuery()  : int
Poslední vykonaný dotaz.
getNumRows()  : int
Vrací počet řádků vrácených nebo ovlivněným posledním sql dotazem.
isConnected()  : bool
Return conect status.
logSqlError()  : mixed
Do when SQL error occurs.
ping()  : mixed
Otestuje moznost pripojeni k sql serveru.
queryTo2DArray()  : array<string|int, mixed>|null
Vrací výsledek dotazu jako dvourozměrné pole.
queryToCount()  : int
Vrací počet výsledku dotazu.
queryToValue()  : string|null
Vrací první položku výsledku dotazu.
sanitizeQuery()  : string
Odstraní z SQL dotazu "nebezpečné" znaky.
selectDB()  : bool
Přepene databázi.
setTable()  : mixed
setUp()  : mixed
SetUp Object to be ready for connect

Properties

$connectionSettings

Nastavení vlastností přípojení.

public array<string|int, mixed> $connectionSettings = []

$data

Pomocná proměnná pro datové operace.

public array<string|int, mixed> $data = null

$keyColumn

Klíčový sloupeček pro SQL operace.

public string $keyColumn = ''

$lastInsertID

Hodnota posledního voloženeho AutoIncrement sloupečku.

public int $lastInsertID = null

unsigned

$lastMessage

Poslední zpráva obdžená od SQL serveru.

public string $lastMessage = null

$lastQuery

Poslední vykonaná SQL Query.

public string $lastQuery = ''

$numRows

Počet ovlivněných nebo vrácených řádek při $this->LastQuery.

public string $numRows = 0

$report

Pole obsahující informace o základních paramatrech SQL přiopojení.

public array<string|int, mixed> $report = ['LastMessage' => 'Please extend']

$result

SQL operation result handle.

public resource $result = null

$resultArray

Pole obsahující výsledky posledního SQL příkazu.

public array<string|int, mixed> $resultArray = []

SQL Handle.

public resource $sqlLink = null

$status

Status připojení.

public bool $status = null

$tableName

Název práve zpracovávané tabulky.

public string $tableName = ''

$tableStructure

Pole obsahující strukturu SQL tabulky.

public array<string|int, mixed> $tableStructure = []

$connectAllreadyUP

Indikátor nastavení připojení - byly vykonány SET příkazy.

protected bool $connectAllreadyUP = false

Methods

__construct()

Obecný objekt databáze.

public __construct([mixed $options = [] ]) : mixed
Parameters
$options : mixed = []
Return values
mixed

__destruct()

Zavře databázové spojení.

public __destruct() : mixed
Return values
mixed

__sleep()

Při serializaci vynuluje poslední Query.

public __sleep() : bool
Return values
bool

arrayToSetQuery()

z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).

public arrayToSetQuery(array<string|int, mixed> $data[, bool $key = true ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>
$key : bool = true
Return values
string

connect()

Připojení k databázi.

public connect() : mixed
Return values
mixed

easeAddSlashes()

Funkce pro defaultní slashování v celém frameworku.

public easeAddSlashes(string $text) : string
Parameters
$text : string
Tags
deprecated

since version 1

Return values
string

getColumnComma()

Vrací uvozovky pro označení sloupečků.

public getColumnComma() : string
Tags
deprecated

since version 1.2

Return values
string

getInsertID()

Id vrácené po INSERTu.

public getInsertID() : int
Return values
int

getLastError()

Vrací chybovou zprávu SQL.

public getLastError() : string
Return values
string

getlastInsertID()

Poslední genrované ID.

public getlastInsertID() : int
Return values
int

ID

getLastQuery()

Poslední vykonaný dotaz.

public getLastQuery() : int
Return values
int

počet řádků

getNumRows()

Vrací počet řádků vrácených nebo ovlivněným posledním sql dotazem.

public getNumRows() : int
Return values
int

počet řádků

isConnected()

Return conect status.

public isConnected() : bool
Return values
bool

logSqlError()

Do when SQL error occurs.

public logSqlError([bool $ignoreErrors = false ]) : mixed
Parameters
$ignoreErrors : bool = false
Return values
mixed

ping()

Otestuje moznost pripojeni k sql serveru.

public ping([bool $succes = null ]) : mixed
Parameters
$succes : bool = null

vynucený výsledek

Return values
mixed

queryTo2DArray()

Vrací výsledek dotazu jako dvourozměrné pole.

public queryTo2DArray(string $queryRaw) : array<string|int, mixed>|null
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz

Return values
array<string|int, mixed>|null

queryToCount()

Vrací počet výsledku dotazu.

public queryToCount(string $queryRaw) : int
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz vracející jednu hodnotu

Return values
int

queryToValue()

Vrací první položku výsledku dotazu.

public queryToValue(string $queryRaw) : string|null
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz vracející jednu hodnotu

Return values
string|null

sanitizeQuery()

Odstraní z SQL dotazu "nebezpečné" znaky.

public sanitizeQuery(string $queryRaw) : string
Parameters
$queryRaw : string

SQL Query

Return values
string

SQL Query

selectDB()

Přepene databázi.

public selectDB([type $dbName = null ]) : bool
Parameters
$dbName : type = null
Return values
bool

setTable()

public setTable(string $tableName) : mixed
Parameters
$tableName : string
Return values
mixed

setUp()

SetUp Object to be ready for connect

public setUp([array<string|int, mixed> $options = [] ]) : mixed
Parameters
$options : array<string|int, mixed> = []

Object Options (company,url,user,password,evidence, prefix,defaultUrlParams,debug)

Return values
mixed

Search results