Documentation

PDO extends SQL

Třída pro práci s PDO.

Tags
author

Vitex vitex@hippy.cz

Table of Contents

$charset  : mixed
$collate  : mixed
$connectionSettings  : array<string|int, mixed>
Nastavení vlastností přípojení.
$data  : array<string|int, mixed>
Pomocná proměnná pro datové operace.
$dbType  : type
Database Type.
$debug  : mixed
$explainMode  : bool
Povolit Explain každého dotazu do logu ?
$keyColumn  : string
KeyColumn used for postgresql insert id.
$lastInsertID  : int
Hodnota posledního voloženeho AutoIncrement sloupečku.
$lastMessage  : string
Poslední zpráva obdžená od SQL serveru.
$lastQuery  : string
Poslední vykonaná SQL Query.
$myTable  : string
Table used for postgresql insert id.
$numRows  : string
Počet ovlivněných nebo vrácených řádek při $this->LastQuery.
$pdo  : DBO
DBO class instance.
$report  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující informace o základních paramatrech SQL přiopojení.
$result  : PDOStatement
SQLLink result.
$resultArray  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující výsledky posledního SQL příkazu.
$sqlLink  : resource
SQL Handle.
$status  : bool
Status připojení.
$tableName  : string
Název práve zpracovávané tabulky.
$tableStructure  : array<string|int, mixed>
Pole obsahující strukturu SQL tabulky.
$connectAllreadyUP  : bool
Indikátor nastavení připojení - byly vykonány SET příkazy.
$_instance  : mixed
Saves obejct instace (singleton...).
__construct()  : mixed
Obecný objekt databáze.
__destruct()  : mixed
Virtuální funkce.
__sleep()  : array<string|int, mixed>
You cannot serialize or unserialize PDO instance.
__wakeup()  : mixed
addSlashes()  : string
Escapes special characters in a string for use in an SQL statement.
arrayToInsert()  : sqlresult
Insert array values as new database row
arrayToInsertQuery()  : string
z pole $data vytvori fragment SQL dotazu pro INSERT (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).
arrayToQuery()  : string
z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).
arrayToSetQuery()  : string
z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).
arrayToUpdate()  : sqlresult
upravi obsah zaznamu v predvolene tabulce $this->myTable, kde klicovy sloupec $this->keyColumn je hodnota v klicovem sloupci hodnotami z pole $data.
arrayToValuesQuery()  : string
z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).
close()  : type
Ukončí připojení k databázi.
connect()  : mixed
Připojení k databázi.
easeAddSlashes()  : string
Funkce pro defaultní slashování v celém frameworku.
exeQuery()  : SQLhandle
Vykoná QueryRaw a vrátí výsledek.
getColumnComma()  : string
Vrací uvozovky pro označení sloupečků.
getInsertID()  : int
Id vrácené po INSERTu.
getLastError()  : string
Vrací chybovou zprávu SQL.
getlastInsertID()  : int
Poslední genrované ID.
getLastQuery()  : int
Poslední vykonaný dotaz.
getNumRows()  : int
Vrací počet řádků vrácených nebo ovlivněným posledním sql dotazem.
getTableNumRows()  : int
Vrací počet řádek v tabulce.
isConnected()  : bool
Return conect status.
logSqlError()  : mixed
Do when SQL error occurs.
ping()  : mixed
Otestuje moznost pripojeni k sql serveru.
prepSelect()  : string
Generuje fragment MySQL dotazu z pole data.
queryTo2DArray()  : array<string|int, mixed>|null
Vrací výsledek dotazu jako dvourozměrné pole.
queryToArray()  : array<string|int, mixed>
vraci vysledek SQL dotazu $QueryRaw jako pole (uchovavane take jako $this->Resultarray).
queryToCount()  : int
Vrací počet výsledku dotazu.
queryToValue()  : string|null
Vrací první položku výsledku dotazu.
sanitizeQuery()  : string
Odstraní z SQL dotazu "nebezpečné" znaky.
selectDB()  : bool
Změní aktuálně použitou databázi.
setKeyColumn()  : bool
Set KeyColumn used for PGSQL indertid.
setTable()  : mixed
setTableName()  : mixed
Set Table used for PGSQL indertid.
setUp()  : mixed
SetUp Object to be ready for connect
singleton()  : mixed
Pri vytvareni objektu pomoci funkce singleton (ma stejne parametry, jako konstruktor) se bude v ramci behu programu pouzivat pouze jedna jeho instance (ta prvni).
useObject()  : mixed
Set Up PDO for curent usage.

Properties

$charset

public mixed $charset = 'utf8'

$collate

public mixed $collate = 'utf8_czech_ci'

$connectionSettings

Nastavení vlastností přípojení.

public array<string|int, mixed> $connectionSettings = []

$data

Pomocná proměnná pro datové operace.

public array<string|int, mixed> $data = null

$dbType

Database Type.

public type $dbType = null

$debug

public mixed $debug = false

$explainMode

Povolit Explain každého dotazu do logu ?

public bool $explainMode = false

$keyColumn

KeyColumn used for postgresql insert id.

public string $keyColumn = null

$lastInsertID

Hodnota posledního voloženeho AutoIncrement sloupečku.

public int $lastInsertID = null

unsigned

$lastMessage

Poslední zpráva obdžená od SQL serveru.

public string $lastMessage = null

$lastQuery

Poslední vykonaná SQL Query.

public string $lastQuery = ''

$myTable

Table used for postgresql insert id.

public string $myTable = null

$numRows

Počet ovlivněných nebo vrácených řádek při $this->LastQuery.

public string $numRows = 0

$pdo

DBO class instance.

public DBO $pdo = null

$report

Pole obsahující informace o základních paramatrech SQL přiopojení.

public array<string|int, mixed> $report = ['LastMessage' => 'Please extend']

$result

SQLLink result.

public PDOStatement $result = null

$resultArray

Pole obsahující výsledky posledního SQL příkazu.

public array<string|int, mixed> $resultArray = []

SQL Handle.

public resource $sqlLink = null

$status

Status připojení.

public bool $status = false

$tableName

Název práve zpracovávané tabulky.

public string $tableName = ''

$tableStructure

Pole obsahující strukturu SQL tabulky.

public array<string|int, mixed> $tableStructure = []

$connectAllreadyUP

Indikátor nastavení připojení - byly vykonány SET příkazy.

protected bool $connectAllreadyUP = false

$_instance

Saves obejct instace (singleton...).

private static mixed $_instance = null

Methods

__construct()

Obecný objekt databáze.

public __construct([mixed $options = [] ]) : mixed
Parameters
$options : mixed = []
Return values
mixed

__destruct()

Virtuální funkce.

public __destruct() : mixed
Return values
mixed

__sleep()

You cannot serialize or unserialize PDO instance.

public __sleep() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

fields to serialize

__wakeup()

public __wakeup() : mixed
Return values
mixed

addSlashes()

Escapes special characters in a string for use in an SQL statement.

public addSlashes(string $text) : string
Parameters
$text : string
Tags
deprecated

since version 0.1

Return values
string

arrayToInsert()

Insert array values as new database row

public arrayToInsert(string $data) : sqlresult
Parameters
$data : string
Tags
deprecated

since version 0.1

Return values
sqlresult

arrayToInsertQuery()

z pole $data vytvori fragment SQL dotazu pro INSERT (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).

public arrayToInsertQuery(array<string|int, mixed> $data[, bool $key = true ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>
$key : bool = true
Return values
string

arrayToQuery()

z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).

public arrayToQuery(array<string|int, mixed> $data[, bool $key = true ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>
$key : bool = true
Return values
string

arrayToSetQuery()

z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).

public arrayToSetQuery(array<string|int, mixed> $data[, bool $key = true ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>
$key : bool = true
Return values
string

arrayToUpdate()

upravi obsah zaznamu v predvolene tabulce $this->myTable, kde klicovy sloupec $this->keyColumn je hodnota v klicovem sloupci hodnotami z pole $data.

public arrayToUpdate(array<string|int, mixed> $data[, int $KeyID = null ]) : sqlresult
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

asociativní pole dat

$KeyID : int = null

id záznamu. Není li uveden použije se aktuální

Tags
deprecated

since version 0.1

Return values
sqlresult

arrayToValuesQuery()

z pole $data vytvori fragment SQL dotazu za WHERE (klicovy sloupec $this->keyColumn je preskocen pokud neni $key false).

public arrayToValuesQuery(array<string|int, mixed> $data[, bool $key = true ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>
$key : bool = true
Return values
string

close()

Ukončí připojení k databázi.

public close() : type
Return values
type

connect()

Připojení k databázi.

public connect() : mixed
Return values
mixed

easeAddSlashes()

Funkce pro defaultní slashování v celém frameworku.

public easeAddSlashes(string $text) : string
Parameters
$text : string
Tags
deprecated

since version 1

Return values
string

exeQuery()

Vykoná QueryRaw a vrátí výsledek.

public exeQuery(string $queryRaw[, bool $ignoreErrors = false ]) : SQLhandle
Parameters
$queryRaw : string
$ignoreErrors : bool = false
Return values
SQLhandle

getColumnComma()

Vrací uvozovky pro označení sloupečků.

public getColumnComma() : string
Return values
string

getInsertID()

Id vrácené po INSERTu.

public getInsertID() : int
Return values
int

getLastError()

Vrací chybovou zprávu SQL.

public getLastError() : string
Return values
string

getlastInsertID()

Poslední genrované ID.

public getlastInsertID([mixed $column = null ]) : int
Parameters
$column : mixed = null
Return values
int

ID

getLastQuery()

Poslední vykonaný dotaz.

public getLastQuery() : int
Return values
int

počet řádků

getNumRows()

Vrací počet řádků vrácených nebo ovlivněným posledním sql dotazem.

public getNumRows() : int
Return values
int

počet řádků

getTableNumRows()

Vrací počet řádek v tabulce.

public getTableNumRows([string $tableName = null ]) : int
Parameters
$tableName : string = null
Return values
int

isConnected()

Return conect status.

public isConnected() : bool
Return values
bool

logSqlError()

Do when SQL error occurs.

public logSqlError([bool $ignoreErrors = false ]) : mixed
Parameters
$ignoreErrors : bool = false
Return values
mixed

ping()

Otestuje moznost pripojeni k sql serveru.

public ping([bool $succes = null ]) : mixed
Parameters
$succes : bool = null

vynucený výsledek

Return values
mixed

prepSelect()

Generuje fragment MySQL dotazu z pole data.

public prepSelect(array<string|int, mixed> $data[, string $ldiv = 'AND' ]) : string
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

Pokud hodnota zacina znakem ! Je tento odstranen a generovan je negovany test

$ldiv : string = 'AND'

typ generovane podminky AND/OR

Return values
string

queryTo2DArray()

Vrací výsledek dotazu jako dvourozměrné pole.

public queryTo2DArray(string $queryRaw) : array<string|int, mixed>|null
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz

Return values
array<string|int, mixed>|null

queryToArray()

vraci vysledek SQL dotazu $QueryRaw jako pole (uchovavane take jako $this->Resultarray).

public queryToArray(string $queryRaw[, string $keyColumnToIndex = false ]) : array<string|int, mixed>
Parameters
$queryRaw : string
$keyColumnToIndex : string = false

umožní vrátit pole výsledků číslovaných podle $DataRow[$KeyColumnToIndex];

Return values
array<string|int, mixed>

queryToCount()

Vrací počet výsledku dotazu.

public queryToCount(string $queryRaw) : int
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz vracející jednu hodnotu

Return values
int

queryToValue()

Vrací první položku výsledku dotazu.

public queryToValue(string $queryRaw) : string|null
Parameters
$queryRaw : string

SQL příkaz vracející jednu hodnotu

Return values
string|null

sanitizeQuery()

Odstraní z SQL dotazu "nebezpečné" znaky.

public sanitizeQuery(string $queryRaw) : string
Parameters
$queryRaw : string

SQL Query

Return values
string

SQL Query

selectDB()

Změní aktuálně použitou databázi.

public selectDB([string $dbName = null ]) : bool
Parameters
$dbName : string = null
Return values
bool

setKeyColumn()

Set KeyColumn used for PGSQL indertid.

public setKeyColumn([string $column = null ]) : bool
Parameters
$column : string = null
Return values
bool

Operation success

setTable()

public setTable(string $tableName) : mixed
Parameters
$tableName : string
Return values
mixed

setTableName()

Set Table used for PGSQL indertid.

public setTableName([string $tablename = null ]) : mixed
Parameters
$tablename : string = null
Return values
mixed

setUp()

SetUp Object to be ready for connect

public setUp([array<string|int, mixed> $options = [] ]) : mixed
Parameters
$options : array<string|int, mixed> = []

Object Options (company,url,user,password,evidence, prefix,defaultUrlParams,debug)

Return values
mixed

singleton()

Pri vytvareni objektu pomoci funkce singleton (ma stejne parametry, jako konstruktor) se bude v ramci behu programu pouzivat pouze jedna jeho instance (ta prvni).

public static singleton([mixed $options = [] ]) : mixed
Parameters
$options : mixed = []
Tags
link

Dokumentace a priklad

Return values
mixed

useObject()

Set Up PDO for curent usage.

public useObject(Brick $object) : mixed
Parameters
$object : Brick

or its child

Return values
mixed

Search results