Documentation

User extends Anonym
in package

User Class

Tags
author

Vítězslav Dvořák vitex@hippy.cz

Table of Contents

$data  : array<string|int, mixed>|null
Common object data holder.
$debug  : bool
Debug mode flag.
$disableColumn  : string
Sloupecek pro docasne zablokovani uctu.
$easeShared  : Shared
Sdílený objekt frameworku.
$instance  : User|null
$keyColumn  : string
Key Column for Current Record
$langCode  : string
Default Language Code.
$logged  : bool
Login indicator.
$logger  : Regent|null
Objekt pro logování.
$loginColumn  : string|null
Sloupeček s loginem.
$mailColumn  : string
Column for user mail.
$nameColumn  : string
$objectName  : string
Object name
$parentObject  : Sand|mixed
Odkaz na vlastnící objekt.
$passwordColumn  : string
Password Column.
$permissions  : array<string|int, mixed>
Store of user permissions
$plaintextField  : string
Plaintext Form input name.
$settings  : array<string|int, mixed>
Pole uživatelských nastavení.
$settingsColumn  : string
Sloupeček obsahující serializované rozšířené informace.
$type  : string
User type.
$userID  : int|null
ID prave nacteneho uzivatele.
$userLogin  : string|null
Přihlašovací jméno uživatele.
__construct()  : mixed
Objekt uživatele aplikace.
__sleep()  : array<string|int, mixed>
Pro serializaci připraví vše.
__toString()  : string
Magical function for all descendants (childern).
addStatusMessage()  : bool
Add message to stack to show or write to file Přidá zprávu do zásobníku pro zobrazení uživateli inbo do logu.
authentize()  : bool
Try to authentize user
cleanSatatusMessages()  : bool
Erase all status messages
dataReset()  : mixed
Vynuluje všechny pole vlastností objektu.
draw()  : mixed
Vykreslí GrAvatara uživatele.
encryptPassword()  : string
Zašifruje heslo.
getData()  : array<string|int, mixed>
Obtain data holded by object
getDataCount()  : int
Vrací počet položek dat objektu.
getDataValue()  : mixed
Vrací hodnotu z pole dat pro MySQL.
getGravatar()  : string
Get either a Gravatar URL or complete image tag for a specified email address.
getIcon()  : string
Vrací odkaz na url ikony.
getKeyColumn()  : string
Gives you Current KeyColumn Name
getLogger()  : Regent
Provide logger object
getMyKey()  : int
Gives you value of KEY Column
getName()  : string
Vrací jméno objektu uživatele.
getObjectName()  : string
Returns object name
getPermission()  : mixed
Vrací hodnotu uživatelského oprávnění.
getSettingValue()  : mixed
Vrací hodnotu nastavení.
getStatusMessages()  : array<string|int, mixed>
Obtain global status messages
getUserEmail()  : string
Retrun user's mail address.
getUserID()  : int
Vraci ID přihlášeného uživatele.
getUserLevel()  : int
Anonymous has a level
getUserLogin()  : string
Vrací login uživatele.
getUserName()  : string
Give you user name.
howToProcess()  : string
How to process
isAccountEnabled()  : bool
Je učet povolen ?
isLogged()  : bool
Anonymous cannot be logged.
loadPermissions()  : mixed
Načte oprávnění.
logBanner()  : mixed
Add Info about used PHP and EasePHP Library
loginSuccess()  : bool
Akce provedené po úspěšném přihlášení pokud tam jeste neexistuje zaznam, vytvori se novy.
logout()  : bool
Provede odhlášení uživatele.
passwordChange()  : bool
Změní uživateli uložené heslo.
passwordValidation()  : bool
Ověření hesla.
remoteToIdentity()  : string
Returns user identity with logname if logged
setData()  : int
Načte $data do polí objektu.
setDataValue()  : bool
Set data filed value
setInit()  : mixed
Object init value stub
setKeyColumn()  : mixed
Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.
setMyKey()  : bool
Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.
setObjectName()  : string
Nastavení jména objektu uživatele.
setProperties()  : mixed
Set/override object properties objectName and keyColumn
setSettings()  : mixed
Nastavuje nastavení.
setSettingValue()  : mixed
Nastaví položku nastavení.
setupProperty()  : mixed
Set up one of the properties by 1) array 2) ENV 3) Constant
setUserLogin()  : bool
Nastavuje login uživatele.
singleton()  : User
Common instance of User class
takeData()  : int
Převezme data do aktuálního pole dat.
tryToLogin()  : null|bool
Pokusí se o přihlášení.
unsetDataValue()  : bool
Odstrani polozku z pole dat pro MySQL.
useIdentifier()  : mixed
Use Given value as identifier
validatePassword()  : bool
Try to validate Password

Properties

$data

Common object data holder.

public array<string|int, mixed>|null $data = null

$debug

Debug mode flag.

public bool $debug = false

$disableColumn

Sloupecek pro docasne zablokovani uctu.

public string $disableColumn = null

$easeShared

Sdílený objekt frameworku.

public Shared $easeShared = null

$instance

public static User|null $instance

Singleton is stored here

$keyColumn

Key Column for Current Record

public string $keyColumn = 'id'

$langCode

Default Language Code.

public string $langCode = null

$logged

Login indicator.

public bool $logged = false

$loginColumn

Sloupeček s loginem.

public string|null $loginColumn = 'login'

$mailColumn

Column for user mail.

public string $mailColumn = 'email'

$nameColumn

public string $nameColumn = null

Name Column

$objectName

Object name

public string $objectName = 'Molecule'

$parentObject

Odkaz na vlastnící objekt.

public Sand|mixed $parentObject = null

object

$passwordColumn

Password Column.

public string $passwordColumn = 'password'

$permissions

Store of user permissions

public array<string|int, mixed> $permissions = []

$plaintextField

Plaintext Form input name.

public string $plaintextField = 'password'

$settings

Pole uživatelských nastavení.

public array<string|int, mixed> $settings = []

$settingsColumn

Sloupeček obsahující serializované rozšířené informace.

public string $settingsColumn = null

$type

User type.

public string $type = 'Anonymous'

$userID

ID prave nacteneho uzivatele.

public int|null $userID = null

unsigned

$userLogin

Přihlašovací jméno uživatele.

public string|null $userLogin = null

Methods

__construct()

Objekt uživatele aplikace.

public __construct([int $userID = null ]) : mixed
Parameters
$userID : int = null

ID nebo Login uživatele jenž se má načíst při inicializaci třídy

Return values
mixed

__sleep()

Pro serializaci připraví vše.

public __sleep() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

__toString()

Magical function for all descendants (childern).

public __toString() : string
Return values
string

addStatusMessage()

Add message to stack to show or write to file Přidá zprávu do zásobníku pro zobrazení uživateli inbo do logu.

public addStatusMessage(string $message[, string $type = 'info' ][, object $caller = null ]) : bool
Parameters
$message : string

text zpravy

$type : string = 'info'

fronta

$caller : object = null

Message source name

Return values
bool

message added

authentize()

Try to authentize user

public authentize(mixed $plaintext) : bool
Parameters
$plaintext : mixed
Return values
bool

cleanSatatusMessages()

Erase all status messages

public cleanSatatusMessages() : bool
Return values
bool

dataReset()

Vynuluje všechny pole vlastností objektu.

public dataReset() : mixed
Return values
mixed

draw()

Vykreslí GrAvatara uživatele.

public draw() : mixed
Return values
mixed

encryptPassword()

Zašifruje heslo.

public static encryptPassword(string $plainTextPassword) : string
Parameters
$plainTextPassword : string

nešifrované heslo (plaintext)

Return values
string

Encrypted password

getData()

Obtain data holded by object

public getData() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

getDataCount()

Vrací počet položek dat objektu.

public getDataCount() : int
Return values
int

getDataValue()

Vrací hodnotu z pole dat pro MySQL.

public getDataValue(string $columnName) : mixed
Parameters
$columnName : string

název hodnoty/sloupečku

Return values
mixed

getGravatar()

Get either a Gravatar URL or complete image tag for a specified email address.

public static getGravatar(string $email[, int $size = 80 ][, string $default = 'mm' ][, string $maxRating = 'g' ]) : string
Parameters
$email : string

The email address

$size : int = 80

Size in pixels, defaults to 80px [ 1 - 512 ]

$default : string = 'mm'

[ 404 | mm | identicon | monsterid | wavatar ]

$maxRating : string = 'g'

Maximum rating (inclusive) [ g | pg | r | x ]

Tags
source
Return values
string

containing either just a URL or a complete image tag

getIcon()

Vrací odkaz na url ikony.

public getIcon() : string
Return values
string

url ikony

getKeyColumn()

Gives you Current KeyColumn Name

public getKeyColumn() : string
Return values
string

getLogger()

Provide logger object

public getLogger([string|array<string|int, mixed> $options = null ]) : Regent
Parameters
$options : string|array<string|int, mixed> = null
Return values
Regent

getMyKey()

Gives you value of KEY Column

public getMyKey([array<string|int, mixed> $data = null ]) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed> = null

data z nichž se vrací hodnota klíče

Return values
int

key column value

getName()

Vrací jméno objektu uživatele.

public getName() : string
Return values
string

getObjectName()

Returns object name

public getObjectName() : string
Return values
string

getPermission()

Vrací hodnotu uživatelského oprávnění.

public getPermission([string $permKeyword = null ]) : mixed
Parameters
$permKeyword : string = null

klíčové slovo oprávnění

Return values
mixed

getSettingValue()

Vrací hodnotu nastavení.

public getSettingValue([string $settingName = null ]) : mixed
Parameters
$settingName : string = null

jméno nastavení

Return values
mixed

getStatusMessages()

Obtain global status messages

public getStatusMessages() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

getUserEmail()

Retrun user's mail address.

public getUserEmail() : string
Return values
string

getUserID()

Vraci ID přihlášeného uživatele.

public getUserID() : int
Return values
int

ID uživatele

getUserLevel()

Anonymous has a level

public getUserLevel() : int
Return values
int

getUserLogin()

Vrací login uživatele.

public getUserLogin() : string
Return values
string

getUserName()

Give you user name.

public getUserName() : string
Return values
string

howToProcess()

How to process

public howToProcess(mixed $identifer) : string
Parameters
$identifer : mixed
Return values
string

id|name|values|reuse|unknown

isAccountEnabled()

Je učet povolen ?

public isAccountEnabled() : bool
Return values
bool

isLogged()

Anonymous cannot be logged.

public isLogged() : bool
Return values
bool

FALSE

loadPermissions()

Načte oprávnění.

public loadPermissions() : mixed
Return values
mixed

logBanner()

Add Info about used PHP and EasePHP Library

public logBanner([string $prefix = '' ][, string $suffix = '' ]) : mixed
Parameters
$prefix : string = ''

banner prefix text (default is APPName)

$suffix : string = ''

banner suffix text

Return values
mixed

loginSuccess()

Akce provedené po úspěšném přihlášení pokud tam jeste neexistuje zaznam, vytvori se novy.

public loginSuccess() : bool
Return values
bool

logout()

Provede odhlášení uživatele.

public logout() : bool
Return values
bool

true - always logged off

passwordChange()

Změní uživateli uložené heslo.

public passwordChange(string $newPassword) : bool
Parameters
$newPassword : string

nové heslo

Return values
bool

success

passwordValidation()

Ověření hesla.

public static passwordValidation(string $plainPassword, string $encryptedPassword) : bool
Parameters
$plainPassword : string

heslo v nešifrované podobě

$encryptedPassword : string

šifrovné heslo

Return values
bool

remoteToIdentity()

Returns user identity with logname if logged

public static remoteToIdentity() : string
Return values
string

setData()

Načte $data do polí objektu.

public setData(array<string|int, mixed> $data[, bool $reset = false ]) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

asociativní pole dat

$reset : bool = false

vyprazdnit pole před naplněním ?

Return values
int

počet načtených položek

setDataValue()

Set data filed value

public setDataValue(string $columnName, mixed $value) : bool
Parameters
$columnName : string

název datové kolonky

$value : mixed

hodnota dat

Return values
bool

Success

setInit()

Object init value stub

public setInit(mixed $init) : mixed
Parameters
$init : mixed
Return values
mixed

setKeyColumn()

Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.

public setKeyColumn(string $keyColumn) : mixed
Parameters
$keyColumn : string
Return values
mixed

setMyKey()

Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.

public setMyKey(int|string $myKeyValue) : bool
Parameters
$myKeyValue : int|string
Return values
bool

setObjectName()

Nastavení jména objektu uživatele.

public setObjectName([string $objectName = null ]) : string
Parameters
$objectName : string = null

vynucené jméno objektu

Return values
string

setProperties()

Set/override object properties objectName and keyColumn

public setProperties([array<string|int, mixed> $properties = [] ]) : mixed
Parameters
$properties : array<string|int, mixed> = []
Return values
mixed

setSettings()

Nastavuje nastavení.

public setSettings(array<string|int, mixed> $settings) : mixed
Parameters
$settings : array<string|int, mixed>

asociativní pole nastavení

Return values
mixed

setSettingValue()

Nastaví položku nastavení.

public setSettingValue(string $settingName, mixed $settingValue) : mixed
Parameters
$settingName : string

klíčové slovo pro nastavení

$settingValue : mixed

hodnota nastavení

Return values
mixed

setupProperty()

Set up one of the properties by 1) array 2) ENV 3) Constant

public setupProperty(array<string|int, mixed> $options, string $name[, string $constant = '' ]) : mixed
Parameters
$options : array<string|int, mixed>

array of given availble properties

$name : string

name of property to set up

$constant : string = ''

load default property value from constant / ENV

Return values
mixed

setUserLogin()

Nastavuje login uživatele.

public setUserLogin(mixed $login) : bool
Parameters
$login : mixed
Return values
bool

singleton()

Common instance of User class

public static singleton([mixed $user = null ]) : User
Parameters
$user : mixed = null
Return values
User

takeData()

Převezme data do aktuálního pole dat.

public takeData(array<string|int, mixed> $data) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

asociativní pole dat

Return values
int

tryToLogin()

Pokusí se o přihlášení.

public tryToLogin(array<string|int, mixed> $formData) : null|bool

Try to Sign in.

Parameters
$formData : array<string|int, mixed>

pole dat z přihlaš. formuláře např. $_REQUEST

Return values
null|bool

unsetDataValue()

Odstrani polozku z pole dat pro MySQL.

public unsetDataValue(string $columnName) : bool
Parameters
$columnName : string

název klíče k vymazání

Return values
bool

success

useIdentifier()

Use Given value as identifier

public useIdentifier(mixed $identifier) : mixed
Parameters
$identifier : mixed
Return values
mixed

validatePassword()

Try to validate Password

public validatePassword(string $password) : bool
Parameters
$password : string

plaintext

Return values
bool

Search results