Documentation

ToStd extends ToMemory
in package
implements Loggingable

Log to syslog.

Tags
author

Vitex vitex@hippy.cz

copyright

2009-2021 Vitex@hippy.cz (G)

Interfaces, Classes, Traits and Enums

Loggingable

Table of Contents

$capacity  : int
Number of messages to keep
$debug  : bool
Debug mode flag.
$flushed  : array<string|int, mixed>
List of allready flushed messages.
$logName  : string
Log Name
$logPrefix  : string
Adresář do kterého se zapisují logy.
$logStyles  : array<string|int, mixed>
Hodnoty pro obarvování logu.
$logType  : string
Předvolená metoda logování.
$parentObject  : Sand
Odkaz na vlastnící objekt.
$statusMessages  : array<string|int, mixed>
Messages live here
$instance  : mixed
Saves obejct instace (singleton...).
$messageID  : int
ID naposledy ulozene zpravy.
__construct()  : mixed
Logovací třída.
__toString()  : string
Magical function for all descendants (childern).
addToLog()  : null|int
Zapise zapravu do logu.
draw()  : string
Default draw method.
finalizeMessage()  : string
Last message check/modify point before output
getLogStyle()  : string
Vrací styl logování.
getObjectName()  : string
Returns object name
output()  : int
Output logline to stderr/stdout by its type
singleton()  : mixed
Pri vytvareni objektu pomoci funkce singleton (ma stejne parametry, jako konstruktor) se bude v ramci behu programu pouzivat pouze jedna jeho instance (ta prvni).

Properties

$capacity

Number of messages to keep

public int $capacity = 1024

$debug

Debug mode flag.

public bool $debug = false

$flushed

List of allready flushed messages.

public array<string|int, mixed> $flushed = []

$logName

Log Name

public string $logName = null

$logPrefix

Adresář do kterého se zapisují logy.

public string $logPrefix = null

dirpath

$logStyles

Hodnoty pro obarvování logu.

public array<string|int, mixed> $logStyles = ['notice' => 'color: black;', 'success' => 'color: #2C5F23;', 'message' => 'color: #2C5F23;', 'warning' => 'color: #AB250E;', 'error' => 'color: red;', 'debug' => 'font-style: italic;', 'report' => 'font-wight: bold;', 'info' => 'color: blue;']

$logType

Předvolená metoda logování.

public string $logType = 'memory'

$parentObject

Odkaz na vlastnící objekt.

public Sand $parentObject = null

$statusMessages

Messages live here

public static array<string|int, mixed> $statusMessages = []

$instance

Saves obejct instace (singleton...).

private static mixed $instance = null

$messageID

ID naposledy ulozene zpravy.

private int $messageID = 0

unsigned

Methods

__construct()

Logovací třída.

public __construct([string $logName = null ]) : mixed
Parameters
$logName : string = null

symbolic name for log

Return values
mixed

__toString()

Magical function for all descendants (childern).

public __toString() : string
Return values
string

addToLog()

Zapise zapravu do logu.

public addToLog(string $caller, string $message[, string $type = 'message' ]) : null|int
Parameters
$caller : string

název volajícího objektu

$message : string

zpráva

$type : string = 'message'

typ zprávy (success|info|error|warning|*)

Return values
null|int

logged message length ?

draw()

Default draw method.

public draw() : string
Return values
string

finalizeMessage()

Last message check/modify point before output

public finalizeMessage(string $messageRaw) : string
Parameters
$messageRaw : string
Return values
string

ready to use message

getLogStyle()

Vrací styl logování.

public getLogStyle([string $logType = 'notice' ]) : string
Parameters
$logType : string = 'notice'

typ logu warning|info|success|error|notice|*

Return values
string

getObjectName()

Returns object name

public getObjectName() : string
Return values
string

output()

Output logline to stderr/stdout by its type

public output(string $type, string $logLine) : int
Parameters
$type : string

message type 'error' or anything else

$logLine : string

message to output

Return values
int

bytes written

singleton()

Pri vytvareni objektu pomoci funkce singleton (ma stejne parametry, jako konstruktor) se bude v ramci behu programu pouzivat pouze jedna jeho instance (ta prvni).

public static singleton() : mixed
Tags
link

Dokumentace a priklad

Return values
mixed

Search results