Documentation

Brick extends Sand
in package
Uses RecordKey

Zakladni objekt urceny k rodicovstvi vsem pouzivanym objektum.

Table of Contents

$data  : array<string|int, mixed>|null
Common object data holder.
$debug  : bool
Debug mode flag.
$easeShared  : Shared
Sdílený objekt frameworku.
$keyColumn  : string
Key Column for Current Record
$langCode  : string
Default Language Code.
$logger  : Regent|null
Objekt pro logování.
$nameColumn  : string
$objectName  : string
Object name
$parentObject  : Sand|mixed
Odkaz na vlastnící objekt.
__construct()  : mixed
Ease Brick Class
__toString()  : string
Magical function for all descendants (childern).
addStatusMessage()  : bool
Add message to stack to show or write to file Přidá zprávu do zásobníku pro zobrazení uživateli inbo do logu.
cleanSatatusMessages()  : bool
Erase all status messages
dataReset()  : mixed
Vynuluje všechny pole vlastností objektu.
draw()  : string
Default draw method.
getData()  : array<string|int, mixed>
Obtain data holded by object
getDataCount()  : int
Vrací počet položek dat objektu.
getDataValue()  : mixed
Vrací hodnotu z pole dat pro MySQL.
getKeyColumn()  : string
Gives you Current KeyColumn Name
getLogger()  : Regent
Provide logger object
getMyKey()  : int
Gives you value of KEY Column
getObjectName()  : string
Returns object name
getStatusMessages()  : array<string|int, mixed>
Obtain global status messages
howToProcess()  : string
How to process
logBanner()  : mixed
Add Info about used PHP and EasePHP Library
setData()  : int
Načte $data do polí objektu.
setDataValue()  : bool
Set data filed value
setInit()  : mixed
Object init value stub
setKeyColumn()  : mixed
Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.
setMyKey()  : bool
Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.
setObjectName()  : string
Sets the object name.
setProperties()  : mixed
Set/override object properties objectName and keyColumn
setupProperty()  : mixed
Set up one of the properties by 1) array 2) ENV 3) Constant
takeData()  : int
Převezme data do aktuálního pole dat.
unsetDataValue()  : bool
Odstrani polozku z pole dat pro MySQL.
useIdentifier()  : mixed
Use Given value as identifier

Properties

$data

Common object data holder.

public array<string|int, mixed>|null $data = null

$debug

Debug mode flag.

public bool $debug = false

$easeShared

Sdílený objekt frameworku.

public Shared $easeShared = null

$keyColumn

Key Column for Current Record

public string $keyColumn = 'id'

$langCode

Default Language Code.

public string $langCode = null

$nameColumn

public string $nameColumn = null

Name Column

$objectName

Object name

public string $objectName = 'Molecule'

$parentObject

Odkaz na vlastnící objekt.

public Sand|mixed $parentObject = null

object

Methods

__construct()

Ease Brick Class

public __construct([mixed $init = null ][, mixed $properties = [] ]) : mixed
Parameters
$init : mixed = null
$properties : mixed = []
Return values
mixed

__toString()

Magical function for all descendants (childern).

public __toString() : string
Return values
string

addStatusMessage()

Add message to stack to show or write to file Přidá zprávu do zásobníku pro zobrazení uživateli inbo do logu.

public addStatusMessage(string $message[, string $type = 'info' ][, object $caller = null ]) : bool
Parameters
$message : string

text zpravy

$type : string = 'info'

fronta

$caller : object = null

Message source name

Return values
bool

message added

cleanSatatusMessages()

Erase all status messages

public cleanSatatusMessages() : bool
Return values
bool

dataReset()

Vynuluje všechny pole vlastností objektu.

public dataReset() : mixed
Return values
mixed

draw()

Default draw method.

public draw() : string
Return values
string

getData()

Obtain data holded by object

public getData() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

getDataCount()

Vrací počet položek dat objektu.

public getDataCount() : int
Return values
int

getDataValue()

Vrací hodnotu z pole dat pro MySQL.

public getDataValue(string $columnName) : mixed
Parameters
$columnName : string

název hodnoty/sloupečku

Return values
mixed

getKeyColumn()

Gives you Current KeyColumn Name

public getKeyColumn() : string
Return values
string

getLogger()

Provide logger object

public getLogger([string|array<string|int, mixed> $options = null ]) : Regent
Parameters
$options : string|array<string|int, mixed> = null
Return values
Regent

getMyKey()

Gives you value of KEY Column

public getMyKey([array<string|int, mixed> $data = null ]) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed> = null

data z nichž se vrací hodnota klíče

Return values
int

key column value

getObjectName()

Returns object name

public getObjectName() : string
Return values
string

getStatusMessages()

Obtain global status messages

public getStatusMessages() : array<string|int, mixed>
Return values
array<string|int, mixed>

howToProcess()

How to process

public howToProcess(mixed $identifer) : string
Parameters
$identifer : mixed
Return values
string

id|name|values|reuse|unknown

logBanner()

Add Info about used PHP and EasePHP Library

public logBanner([string $prefix = '' ][, string $suffix = '' ]) : mixed
Parameters
$prefix : string = ''

banner prefix text (default is APPName)

$suffix : string = ''

banner suffix text

Return values
mixed

setData()

Načte $data do polí objektu.

public setData(array<string|int, mixed> $data[, bool $reset = false ]) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

asociativní pole dat

$reset : bool = false

vyprazdnit pole před naplněním ?

Return values
int

počet načtených položek

setDataValue()

Set data filed value

public setDataValue(string $columnName, mixed $value) : bool
Parameters
$columnName : string

název datové kolonky

$value : mixed

hodnota dat

Return values
bool

Success

setInit()

Object init value stub

public setInit(mixed $init) : mixed
Parameters
$init : mixed
Return values
mixed

setKeyColumn()

Nastaví jméno klíčového sloupečku v shopu.

public setKeyColumn(string $keyColumn) : mixed
Parameters
$keyColumn : string
Return values
mixed

setMyKey()

Nastavuje hodnotu klíčového políčka pro SQL.

public setMyKey(int|string $myKeyValue) : bool
Parameters
$myKeyValue : int|string
Return values
bool

setObjectName()

Sets the object name.

public setObjectName([string $objectName = '' ]) : string

If it is known, the name of the object completes the value of the key, e.g. User#vitex or ProductInCart#4542.

Parameters
$objectName : string = ''
Return values
string

new name

setProperties()

Set/override object properties objectName and keyColumn

public setProperties([array<string|int, mixed> $properties = [] ]) : mixed
Parameters
$properties : array<string|int, mixed> = []
Return values
mixed

setupProperty()

Set up one of the properties by 1) array 2) ENV 3) Constant

public setupProperty(array<string|int, mixed> $options, string $name[, string $constant = '' ]) : mixed
Parameters
$options : array<string|int, mixed>

array of given availble properties

$name : string

name of property to set up

$constant : string = ''

load default property value from constant / ENV

Return values
mixed

takeData()

Převezme data do aktuálního pole dat.

public takeData(array<string|int, mixed> $data) : int
Parameters
$data : array<string|int, mixed>

asociativní pole dat

Return values
int

unsetDataValue()

Odstrani polozku z pole dat pro MySQL.

public unsetDataValue(string $columnName) : bool
Parameters
$columnName : string

název klíče k vymazání

Return values
bool

success

useIdentifier()

Use Given value as identifier

public useIdentifier(mixed $identifier) : mixed
Parameters
$identifier : mixed
Return values
mixed

Search results